Ochrana osobných údajov

1.ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2.ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

- Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

3.ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

      1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

      2.Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

     3.Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona

        Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov je pobrobne rozpísaný nižšie v tabuľke:

 

Zákonný dôvod Účel Údaje  Zdroj údajov  Zpracovatelia
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky Osobné údaje klientov (kontaktné údaje, bydlisko) a informácie o objednanom tovare Objednávkový formulár  Subdodávatelia, mailingové služby, cloud úložiská, prepravné spoločnosti
Plnenie zmluvy  Odpoveď na správu zaslanú cez kontaktný formulá Kontaktné údaje klientov 

Kontaktný formulár, e-mailová komunikácia 

Subdodávatelia, mailingové služby,
Plnenie zmluvy Vedenie účtovníctva Osobné údaje klientov (kontantné údaje, bydlisko) a informácie o objednanom tovare Faktúry Účtovnícka firma
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok Mailingové služby, subdodávatelia
Súhlas Marketing a propagácia webu E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifikátory Formulár pre newsletter Webhostingová spoločnosť a služby pre rozoslanie e-mailov

 

 

 4.DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       1.Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

5.PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

6.VAŠE PRÁVA

 

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzeniu spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu nebo email správcu uvedený v čl. 1. odst. 2. týchto podmienok. 

       Zákazník môže svoje práva taktiež uplatniť zaslaním žiadosti na email prevádzkovateľom uvedený v čl. I týchto podmienok, alebo zmenu údajov vykonať v klientskej zóne (po prihlásení).

      2.Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

7.PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

8.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.